Logo LGDStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" powstało w marcu 2006 roku, po wdrożeniu Schematu I Pilotażowego Programu Leader+, który realizowało Towarzystwo Altum. W ramach I Schematu osiągnięto dwa cele: stworzono Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, która jest międzygminna - skoncentrowana na turystyce i produkcie regionalnym i obejmuje obszar gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, oraz drugi cel - powołano do życia Lokalną Grupę Działania, która jest specyficzną instytucją zarządzającą i - na podstawie strategii - pozyskującą fundusze na realizację działań. Obydwa cele udało się zrealizować, czego efektem było powstanie LGD "Ziemia Brzozowska", w skład której weszli przedstawiciele gmin, powiatu brzozowskiego i lokalni liderzy.

Następnym krokiem było złożenie przez Lokalną Grupę Działania w Schemacie II programu Leader+ wniosku "Ta Brzozowska Ziemia - drugiej takiej nie masz". Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym rozpoczęto realizację projektu, w ramach którego zorganizowano cykl szkoleń, warsztatów, przedsięwzięć informacyjnych i imprez kulturalnych. Celem działań zrealizowanych w ramach projektu było zwiększenie aktywności społeczności lokalnej - w tym przede wszystkim młodych ludzi - do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym regionu. Projekt był realizowany od kwietnia do października 2007 r.

Od sierpnia 2008 roku Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska” działa w oparciu o dwie ustawy: ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych wywodzących się z trzech sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe, zawarte w Rozdziale I Statutu Stowarzyszenia. Priorytetowym celem szczegółowym jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - wewnętrznego dokumentu programowego Lokalnej Grupy Działania, który stanowić będzie podstawę przedsięwzięć realizowanych w przyszłości na terenie powiatu brzozowskiego.