19.1 Wsparcie przygotowawcze


Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029 zostały przeprowadzone na obszarze wszystkich gmin objętych działaniem LGD „Ziemia Brzozowska”. Odbyły się one kolejno w Haczowie (14.07.2022), Domaradzu (11.08.2022), Brzozowie (18.08.2022), Jasienicy Rosielnej (06.09.2022), Nozdrzcu (07.09.2022) oraz Dydni (07.09.2022).

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 120 osób – mieszkańców obszaru objętego LSR. Uczestnicy spotkań reprezentowali trzy sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości.

Spotkania miały charakter otwarty. W trakcie spotkań zdefiniowane zostały problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona została również analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do wzięcia udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:
14.07.2022, godz. 10.00 – Haczów / Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
11.08.2022, godz. 9.00 - Domaradz / Urząd Gminy w Domaradzu (sala nr 3)
18.08.2022, godz. 10.00 - Brzozów / Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna, p. 117)
06.09.2022, godz. 13.00 - Jasienica Rosielna / Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej (sala narad)
07.09.2022, godz. 9.00 - Nozdrzec / Urząd Gminy w Nozdrzcu (sala narad)
07.09.2022, godz. 13.00 - Dydnia / Urząd Gminy w Dydni (sala narad)

Konsultacje poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru objętego LSR. W trakcie spotkań zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Działania te umożliwią sformułowanie głównych założeń oraz celów LSR.

plakat LGD konsultacjeLSR


LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" zostanie przygotowana i opracowana z aktywnym udziałem społeczności lokalnej, który zapewniony zostanie poprzez włączenie przedstawicieli różnych grup społecznych do głównych etapów prac.

Koordynacją prac nad LSR oraz działaniami organizacyjnymi zajmować się będzie zespół koordynujący opracowanie LSR, w skład którego wchodzić będą pracownicy Biura LGD, przedstawiciele Zarządu, koordynatorzy gminni powołani w każdej z gmin objętych LSR, a także - w miarę potrzeb - najbardziej aktywni członkowie LGD (w tym np. członkowie Rady). Dodatkowo zapewnione zostanie zewnętrzne wsparcie eksperckie.