Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029 zostały przeprowadzone na obszarze wszystkich gmin objętych działaniem LGD „Ziemia Brzozowska”. Odbyły się one kolejno w Haczowie (14.07.2022), Domaradzu (11.08.2022), Brzozowie (18.08.2022), Jasienicy Rosielnej (06.09.2022), Nozdrzcu (07.09.2022) oraz Dydni (07.09.2022).

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 120 osób – mieszkańców obszaru objętego LSR. Uczestnicy spotkań reprezentowali trzy sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości.

Spotkania miały charakter otwarty. W trakcie spotkań zdefiniowane zostały problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona została również analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BRZOZÓW

brzozow 2 brzozow 1

* * *

DOMARADZ

domaradz 1 domaradz 2

* * *

DYDNIA

dydnia 1 dydnia 2

* * *

HACZÓW

haczow 1 haczow 2

* * *

JASIENICA ROSIELNA

jasienica 1 jasienica 2

* * *

NOZDRZEC

nozdrzec 1 nozdrzec 2

* * *