Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do wzięcia udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:
14.07.2022, godz. 10.00 – Haczów / Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
11.08.2022, godz. 9.00 - Domaradz / Urząd Gminy w Domaradzu (sala nr 3)
18.08.2022, godz. 10.00 - Brzozów / Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna, p. 117)
06.09.2022, godz. 13.00 - Jasienica Rosielna / Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej (sala narad)
07.09.2022, godz. 9.00 - Nozdrzec / Urząd Gminy w Nozdrzcu (sala narad)
07.09.2022, godz. 13.00 - Dydnia / Urząd Gminy w Dydni (sala narad)

Konsultacje poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru objętego LSR. W trakcie spotkań zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Działania te umożliwią sformułowanie głównych założeń oraz celów LSR.

plakat LGD konsultacjeLSR2022