LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" zostanie przygotowana i opracowana z aktywnym udziałem społeczności lokalnej, który zapewniony zostanie poprzez włączenie przedstawicieli różnych grup społecznych do głównych etapów prac.

Koordynacją prac nad LSR oraz działaniami organizacyjnymi zajmować się będzie zespół koordynujący opracowanie LSR, w skład którego wchodzić będą pracownicy Biura LGD, przedstawiciele Zarządu, koordynatorzy gminni powołani w każdej z gmin objętych LSR, a także - w miarę potrzeb - najbardziej aktywni członkowie LGD (w tym np. członkowie Rady). Dodatkowo zapewnione zostanie zewnętrzne wsparcie eksperckie.

 

Strategia będzie opracowana w sposób, który umożliwi jak najlepsze dostosowanie jej założeń do potrzeb społeczności lokalnej. Zapewnione to zostanie między innymi poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz badań ankietowych.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na jednolitych i równych zasadach. Zakłada się przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR, który zostanie ostatecznie ustalony na etapie wstępnych prac organizacyjnych.

W konsultacjach społecznych w każdej z gmin wezmą udział przedstawiciele wszystkich sektorów, tj. sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego. W celu zapewnienia udziału lokalnej społeczności w procesie tworzenia Strategii LGD upubliczni informacje o konsultacjach w sprawie tworzenia LSR na swojej stronie internetowej, stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w gminach. Informacje te zostaną także rozpowszechnione przy pomocy koordynatorów gminnych w każdej z gmin objętych LSR.
Konsultacje poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru objętego LSR, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Na planowanych spotkaniach konsultacyjnych omawiane będą w szczególności zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR. Umożliwi to ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W trakcie konsultacji zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą między innymi na przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), a także określenie celów LSR. W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli brać czynny udział w procesie tworzenia LSR m.in. poprzez dokonanie oceny czynników rozwojowych, które są lub mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju LGD „Ziemia Brzozowska”.
Kolejne spotkania oraz działania nad opracowaniem Strategii będą realizowane w ramach prac zespołu koordynującego opracowanie LSR. Z pomocą wsparcia eksperckiego zespół ten dokona analizy danych (w tym potrzeb społeczności lokalnej) zebranych podczas konsultacji społecznych. Dane te posłużą do wyciągnięcia wniosków, które umożliwią ukierunkowanie działań opracowywanej LSR na realne oraz aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Wnioski te będą miały bezpośredni wpływ na ostateczny kształt LSR (z uwzględnieniem zakresów możliwych do realizacji w ramach LSR, określonych przez akty prawne).

W przypadku konieczności organizacji kolejnych spotkań w gminach terminy tych spotkań ustalane będą przez zespół koordynujący na bieżąco w trakcie opracowania LSR. Spotkania te będą okazją do bieżących konsultacji danych dotyczących całego obszaru objętego LSR w poszczególnych gminach. Będą one przeprowadzane w przypadku jakichkolwiek niejasności lub rozbieżności w zakresach wsparcia możliwych w ramach LSR (np. w związku ze zmianami w przepisach zewnętrznych).

Kolejną metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będą badania ankietowe. Ankieta zostanie skierowana do osób, organizacji samorządowych, instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych w każdej z 6 gmin obszaru działania LGD, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie mogli wziąć udziału w konsultacjach społecznych. Ankieta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej LGD. Dodatkowo ankieta zostanie rozpowszechniona wśród mieszkańców poprzez koordynatorów gminnych powołanych w każdej z gmin objętych LSR. Badania te uzupełnią dane zebrane w wyniku konsultacji społecznych oraz pozwolą ocenić i zidentyfikować problemy rozwoju działalności podmiotów gospodarczych, społecznych (w tym organizacji pozarządowych) oraz mieszkańców.

Na podstawie wniosków z konsultacji społecznych, diagnozy obszaru oraz badań ankietowych sformułowane zostaną cele LSR, a następnie opracowana zostanie cała Lokalna Strategia Rozwoju. Zakładane etapy procesu przygotowania i opracowania LSR to: 1. Zgromadzenie informacji i przeprowadzenie diagnozy obszaru; 2. Określenie harmonogramu oraz metodologii prac (w tym konsultacji społecznych oraz badań ankietowych); 3. Przeprowadzenie (z udziałem społeczności lokalnej) konsultacji oraz badań ankietowych; 4. Określenie celów LSR na podstawie wyników działań zrealizowanych z udziałem społeczności lokalnej (konsultacji oraz badań ankietowych); 5. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie pozostałych wymaganych elementów.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.