19.1 Wsparcie przygotowawcze


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska" (LGD) realizuje działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Umożliwi to pozyskanie środków finansowych na rozwój obszaru objętego działaniem LGD, czyli obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD, jak również na zdiagnozowanie problemów i wyzwań naszej lokalnej społeczności. Państwa opinie i sugestie są jednocześnie niezbędne dla właściwego sformułowania celów oraz do zaplanowania zadań i przedsięwzięć, które będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom.

Ankieta dostępna jest online (tutaj): ANKIETA

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do LGD „Ziemia Brzozowska” w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).

Do pobrania: Ankieta LGD

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!


Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029 zostały przeprowadzone na obszarze wszystkich gmin objętych działaniem LGD „Ziemia Brzozowska”. Odbyły się one kolejno w Haczowie (14.07.2022), Domaradzu (11.08.2022), Brzozowie (18.08.2022), Jasienicy Rosielnej (06.09.2022), Nozdrzcu (07.09.2022) oraz Dydni (07.09.2022).

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 120 osób – mieszkańców obszaru objętego LSR. Uczestnicy spotkań reprezentowali trzy sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości.

Spotkania miały charakter otwarty. W trakcie spotkań zdefiniowane zostały problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Przeprowadzona została również analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029 dla obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, systemu oświaty, pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do wzięcia udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:
14.07.2022, godz. 10.00 – Haczów / Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
11.08.2022, godz. 9.00 - Domaradz / Urząd Gminy w Domaradzu (sala nr 3)
18.08.2022, godz. 10.00 - Brzozów / Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna, p. 117)
06.09.2022, godz. 13.00 - Jasienica Rosielna / Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej (sala narad)
07.09.2022, godz. 9.00 - Nozdrzec / Urząd Gminy w Nozdrzcu (sala narad)
07.09.2022, godz. 13.00 - Dydnia / Urząd Gminy w Dydni (sala narad)

Konsultacje poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru objętego LSR. W trakcie spotkań zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Działania te umożliwią sformułowanie głównych założeń oraz celów LSR.

plakat LGD konsultacjeLSR2022


LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" zostanie przygotowana i opracowana z aktywnym udziałem społeczności lokalnej, który zapewniony zostanie poprzez włączenie przedstawicieli różnych grup społecznych do głównych etapów prac.

Koordynacją prac nad LSR oraz działaniami organizacyjnymi zajmować się będzie zespół koordynujący opracowanie LSR, w skład którego wchodzić będą pracownicy Biura LGD, przedstawiciele Zarządu, koordynatorzy gminni powołani w każdej z gmin objętych LSR, a także - w miarę potrzeb - najbardziej aktywni członkowie LGD (w tym np. członkowie Rady). Dodatkowo zapewnione zostanie zewnętrzne wsparcie eksperckie.