Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. PROMOWANIE WALORÓW OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Promocja obszaru objętego LSR poprzez wdanie 5 publikacji/materiałów promocyjnych

Przyznana kwota pomocy: 87 268,00 zł
Poziom dofinansowania: 100%

Projekt grantowy realizuje następujące cele i wskaźniki Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR):
1) Cel ogólny 2. Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej.
2) Cel szczegółowy 2.2. Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego.
3) Przedsięwzięcie 2.2.1. Skuteczna promocja obszaru LGD.
4) Wskaźnik produktu 2.2.1. Liczba publikacji/materiałów promocyjnych.
5) Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba osób, które skorzystały z publikacji/materiałów promocyjnych.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 5 zadań, które zostały wyłonione w naborze o powierzenie grantu.
1) Wydanie publikacji „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”, realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej
2) Wydanie folderu promocyjnego: „Wędrówki kulinarne po Gminie Nozdrzec”, realizowane przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NOZDRZCU
3) Wydanie publikacji: „Gmina Nozdrzec – Przewodnik”, realizowane przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NOZDRZCU
4) Wydanie drukiem przewodnika turystycznego obejmującego cały obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, realizowane przez Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej
5) Realizacja filmu promocyjnego "Kalejdoskop brzozowskich artystów ludowych", realizowane przez Podkarpacką Fundację "Panorama Możliwości"

Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. PROMOWANIE WALORÓW OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH służą promocji walorów obszaru objętego LSR. Są to walory kulinarne, turystyczne, przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych.

Zestawienie rzeczowo-finansowe – (do pobrania)