Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WSPARCIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Kultywowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa obszaru LGD „Ziemia Brzozowska” poprzez zakup wyposażenia lub strojów dla 7 podmiotów działających w sferze kultury

Przyznana kwota pomocy: 139 568,00 zł.
Poziom dofinansowania: 100%

Projekt grantowy realizuje następujące cele i wskaźniki Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR):
1) Cel ogólny 2. Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej.
2) Cel szczegółowy 2.1. Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru.
3) Przedsięwzięcie 2.1.2. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna.
4) Wskaźnik produktu 2.1.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.
5) Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach operacji zrealizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 7 zadań, które zostały wyłonione w naborze o powierzenie grantu.
1) „Łączy nas dziedzictwo kulturowe – zakup wyposażenia remizy OSP w Grabownicy Starzeńskiej”, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabownicy
2) Mundury galowe OSP w Haczowie elementem zachowania dziedzictwa i tradycji lokalnej, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Haczowie
3) Z tradycją w Warze za pan brat, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Warze
4) „Poprawa jakości oferty kulturowej Stowarzyszenia Gosposiada w Jasienicy Rosielnej”, realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej
5) Przedszkolaki na ludową nutkę, realizowane przez Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. w Domaradzu
6) „Zakup strojów galowych dla wielopokoleniowej Orkiestry Dętej „Hejnał” w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego”, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Haczowie
7) Zakup strojów ludowych dla Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego "Graboszczanie", realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska

Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WSPARCIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY służą zachowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz przyczyniają się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. Wszystkie zadania mają na celu wzmocnienie potencjału podmiotów działających na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Zestawienie rzeczowo-finansowe – (do pobrania)