Drukuj

1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022

(wersje archiwalne LSR)

2. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”

 

3.A. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
Załączniki:
Zał. nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Zał. nr 2. Karta zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze
Zał. nr 3. Karta wstępnej weryfikacji operacji
Zał. nr 4. Karta zgodności operacji z LSR, w tym z Programem
Zał. nr 5a. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – rozwój działalności gospodarczej
Zał. nr 5b. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – zakładanie działalności gospodarczej
Zał. nr 5c. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – rozwój infrastruktury publicznej
Zał. nr 6. Karta weryfikacji uzupełnień

(wersje archiwalne procedury)

 

3.B. PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA, MONITORINGU I KONTROLI GRANTOBIORCÓW

Załączniki:
Zał. nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Zał. nr 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu
Zał. nr 3. Karta kontrolna wniosku
Zał. nr 4. Karta oceny zgodności z LSR, w tym z programem
Zał. nr 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6a. Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6b. Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6c. Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6d. Załącznik nr 4 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 7. Wzór wniosku o płatność

(wersje archiwalne procedury)

 

4. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

4a. Kryteria wyboru operacji – rozwój działalności gospodarczej
4b. Kryteria wyboru operacji – zakładanie działalności gospodarczej
4c. Kryteria wyboru operacji – rozwój infrastruktury publicznej
4d. Kryteria wyboru – granty

4e. Procedura ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru

 

 

5. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

 

6. UMOWA RAMOWA

6.1. Aneks nr 1

6.2. Aneks nr 2

6.3. Aneks nr 3

6.4. Aneks nr 4

6.5. Aneks nr 5

6.6. Aneks nr 6

6.7. Aneks nr 7

6.8. Aneks nr 8

6.9. Aneks nr 9

 

7. PLAN KOMUNIKACJI

7.1. 2016 r.

7.2. 2017 r.

7.3. 2018 r.

7.4. 2019 r.

7.5. 2020 r.

 

8. OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA LGD.

 

9. PLANY SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA LGD

 

10. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD

10.1. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2016 r.

10.2. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2017 r.

10.3. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2018 r.

10.4. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2019 r.

 

11. ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 

 

12. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI LSR

12.1. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2016 r.

12.2. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2017 r.

12.3. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

 

13. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”

 

14. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (W RAMACH PROW 2007-2013)