1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022

(wersje archiwalne LSR)

2. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”

 

3.A. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
Załączniki:
Zał. nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Zał. nr 2. Karta zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze
Zał. nr 3. Karta wstępnej weryfikacji operacji
Zał. nr 4. Karta zgodności operacji z LSR, w tym z Programem
Zał. nr 5a. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – rozwój działalności gospodarczej
Zał. nr 5b. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – zakładanie działalności gospodarczej
Zał. nr 5c. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – rozwój infrastruktury publicznej
Zał. nr 6. Karta weryfikacji uzupełnień

(wersje archiwalne procedury)

 

3.B. PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA, MONITORINGU I KONTROLI GRANTOBIORCÓW

Załączniki:
Zał. nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Zał. nr 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu
Zał. nr 3. Karta kontrolna wniosku
Zał. nr 4. Karta oceny zgodności z LSR, w tym z programem
Zał. nr 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6a. Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6b. Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6c. Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 6d. Załącznik nr 4 do Umowy o powierzenie grantu
Zał. nr 7. Wzór wniosku o płatność

(wersje archiwalne procedury)

 

4. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

4a. Kryteria wyboru operacji – rozwój działalności gospodarczej
4b. Kryteria wyboru operacji – zakładanie działalności gospodarczej
4c. Kryteria wyboru operacji – rozwój infrastruktury publicznej
4d. Kryteria wyboru – granty

4e. Procedura ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru

 

 

5. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

 

6. UMOWA RAMOWA

6.1. Aneks nr 1

6.2. Aneks nr 2

6.3. Aneks nr 3

6.4. Aneks nr 4

6.5. Aneks nr 5

6.6. Aneks nr 6

6.7. Aneks nr 7

6.8. Aneks nr 8

6.9. Aneks nr 9

6.10. Aneks nr 10

6.11. Aneks nr 11

6.12. Aneks nr 12

6.13. Aneks nr 13

6.14. Aneks nr 14

6.15. Aneks nr 15

 

7. PLAN KOMUNIKACJI

7.1. 2016 r.

7.2. 2017 r.

7.3. 2018 r.

7.4. 2019 r.

7.5. 2020 r.

7.6. 2021 r.

7.7. 2022 r.

7.8. 2023 r.

 

 

8. OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA LGD.

 

9. PLANY SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA LGD

 

10. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD

10.1. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2016 r.

10.2. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2017 r.

10.3. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2018 r.

10.4. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2019 r.

10.5. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2020 r.

10.6. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2021 r.

10.7. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2022 r.

10.8. Zestawienie rzeczowo-finansowe - 2023 r.

 

11. ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 

 

12. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI LSR

12.1. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2016 r.

12.2. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2017 r.

12.3. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

12.4. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2019 r.

12.5. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2020 r.

12.6. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2021 r.

12.7. Sprawozdanie z realizacji LSR za 2022 r.

13. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”

 

14. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (W RAMACH PROW 2007-2013)