W dniu 06.03.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 3/2024, przeprowadzonego w terminie od 9 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r., z limitem środków 122 667,45 €, co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 490 669,80 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 3 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru wszystkie 3 operacje zostały wybrane do dofinansowania. 2 z tych operacji mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy zostaną przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
- Protokół