W dniu 06.03.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury drogowej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 2/2024, przeprowadzonego w terminie od 9 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r., z limitem środków 126 806,24 €, co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 507 224,96 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 1 operacji. Operacja została uznana za zgodną z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodną z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek o przyznanie pomocy zostanie przekazany do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
- Protokół