W dniu 29.02.2024 r. o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie organizacyjne dotyczy naborów wniosków numer:

- 1/2024 - przeprowadzonego w ramach zakresu Rozwój infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej,
- 2/2024 - przeprowadzonego w ramach zakresu Rozwój infrastruktury drogowej,
- 3/2024 - przeprowadzonego w ramach zakresu Rozwój działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach naborów.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

5. Przekazanie wniosków do omówienia.

6. Sprawy bieżące.