Podpisanie umowy 

W dniu 09.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", reprezentowane przez Prezesa Zarządu Stanisława Jakiela oraz Skarbnik Alinę Malinowską, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2029 na kwotę 3 768 625,15 euro.

Podpisanie umowy

Dzięki podpisanej umowie możliwa będzie realizacja LSR dla obszaru 6 gmin objętych działaniem LGD „Ziemia Brzozowska”, tj. Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

Strategia będzie wdrażana w ramach:
- Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz
- Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Podpisanie umowy