W dniu 20.06.2023 r. o godz. 13.00 w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Posiedzenie dotyczy naborów wniosków numer:
- 1/2023 - przeprowadzonego w ramach zakresu Rozwój infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej,
- 2/2023 - przeprowadzonego w ramach zakresu Rozwój infrastruktury drogowej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
5. Ocena i wybór operacji - Rozwój infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.
5.1. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.
5.2. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.
5.3. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:
- dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
- dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).
5.4. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
5.5. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
5.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
5.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.
5.8. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.
5.9. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
5.10. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
5.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

6. Ocena i wybór operacji - Rozwój infrastruktury drogowej.
6.1. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.
6.2. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.
6.3. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:
- dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
- dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).
6.4. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
6.5. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
6.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.
6.8. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.
6.9. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
6.10. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
6.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

7. Sprawy bieżące.!