W dniu 05.06.2023 r. w sali Myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie) o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu (wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania zapisów Statutu do aktualnych wymogów związanych z LSR na lata 2023–2029).
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022 wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2022 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
8. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2029.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.