Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza do wzięcia udziału w warsztacie analityczno-refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 realizowanej przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a także analiza zmian w otoczeniu.

Organizacja warsztatu analityczno-refleksyjnego wynika ze zobowiązania LGD do corocznego przeprowadzania tego warsztatu w ramach ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Warsztat analityczno-refleksyjny odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. w sali Myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 o godzinie 14.45.

Program warsztatu:
1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD.
3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu w oparciu o poniższe pytania:
a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

4. Podsumowanie spotkania.
Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane przesłane w załączeniu oraz Państwa doświadczenia.

Celem warsztatu będzie podsumowanie stanu wdrażania LSR. W trakcie warsztatów wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposoby ich wykorzystania w kolejnych latach wdrażania LSR.