W dniu 11.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury drogowej.

Ocena dotyczyła wniosku (operacji) złożonej w ramach naboru numer 2/2022, przeprowadzonego w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r., z limitem środków 268 000,00 € (co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 1 072 000,00 zł).

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 5 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru operacje te zostały wybrane do dofinansowania. Wszystkie operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem                                  
- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
- Protokół