OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. koordynacji projektów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynacji projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Armii Krajowej 2
36-200 Brzozów

a) Nazwa stanowiska pracy
Specjalista ds. koordynacji projektów

b) Opis stanowiska pracy
1. Zakres obowiązków pracownika:
- monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
- przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na funkcjonowanie LGD,
- przygotowanie wniosków o płatność,
- przygotowanie odpowiednich sprawozdań,
- inicjowanie i wdrażanie działań w ramach LSR,
- prowadzenie doradztwa dla Wnioskodawców w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację operacji w ramach LSR,
- obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
- przygotowanie projektów informacji na temat operacji przed posiedzeniami Rady,
- organizacja pracy Rady,
- udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
- organizacja spotkań w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz innych działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
- prowadzenie działań związanych z aktualizacją LSR oraz aktualizacją kryteriów wyboru operacji,
- prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
- realizacja pozostałych zadań określonych przez Zarząd, zleconych przez Kierownika Biura LGD.

2. Zakres odpowiedzialności pracownika:
Specjalista ds. koordynacji projektów będzie odpowiedzialny za:
- powierzone wyposażenie stanowiska pracy,
- powierzoną dokumentację,
- należytą realizację swoich zadań.

3. Zakres uprawnień pracownika:
- wydawanie opinii (w ramach zakresu swoich obowiązków) i przedkładanie ich Kierownikowi Biura,
- organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu terminów z Kierownikiem Biura,
- przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi Biura,
- realizacja działań dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura.

c) Wymiar czasu pracy
Zatrudnienie na pełny etat, na podstawie umowy o pracę.

d) Wymagania konieczne
1. Wykształcenie - wyższe.
2. Doświadczenie - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.
3. Umiejętności:
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,
- komunikatywność,
- bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
- umiejętności organizacyjne,
- znajomość tematyki LEADER i PROW,
- znajomość Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

e) Wymagania pożądane
1. Doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach.
2. Umiejętności:
- znajomość problematyki zakresie realizacji projektów ze środków UE, w tym przedsięwzięć z zakresu aktywizacji lokalnych środowisk,
- znajomość problematyki wdrażania programów rozwoju lokalnego,
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

f) Wymagane dokumenty
Oferta powinna zawierać życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy. Dokumenty te powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowo oferta pracy powinna zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.
Wszystkie kserokopie dokumentów wymienionych wyżej muszą zawierać potwierdzoną przez kandydata zgodność z oryginałem.

g) Miejsce, termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów.
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia (wpłynięcia) do siedziby Stowarzyszenia.
Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej:
a) otwarcie przed upłynięciem terminu składania ofert,
b) identyfikację kandydata przed otwarciem koperty, tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
Koperta, o której mowa powyżej powinna zawierać zdania o treści:
a) „Oferta na stanowisko: Specjalista ds. koordynacji projektów”
b) „Nie otwierać przed 23.08.2021 r.”

Po upływie terminu składania ofert przeprowadzona zostanie wstępna selekcja, w wyniku której odrzucane zostaną oferty, które:
a) wpłynęły po terminie,
b) nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji,
c) dotyczą kandydatów niespełniających koniecznych wymagań.
Oferty te nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Po zakończonej wstępnej selekcji kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” – www.lgd.powiatbrzozow.pl.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” nie zwraca złożonych dokumentów.

Do pobrania:
Kwestionariusz osobowy