W związku z aktualizacją LSR na lata 2016-2022 udostępniamy do konsultacji społecznych planowane zmiany w LSR.
Propozycje zmian dotyczą zwiększenia środków finansowych na:
1) wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o kwotę 481 000,00 euro,
2) wsparcie funkcjonowania LGD o kwotę 57 720,00 euro.

Dodatkowe środki na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zostaną przeznaczone na zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięć 1.1.1, 1.2.1 oraz 3.2.1 (z uwzględnieniem zwiększenia wartości obecnych wskaźników w ramach tych Przedsięwzięć), w tym kolejno na:

1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 102 000,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, w tym minimum 4 zrealizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców o 6 sztuk (z 13 sztuk na 19 sztuk) oraz wskaźnika rezultatu Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej2 500 osób (z 15 500 osób na 18 000 osób).

2. Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 204 000,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 1.2.1. Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg2,00 km (z 5,00 km na 7,00 km) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego9 000 osób (z 34 000 osób na 43 000 osób).

3. Przedsięwzięcie 3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (36,38% środków)
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 175 000,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 3.2.1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa14 sztuk (z 20 sztuk na 34 sztuki) oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych14 osób (z 20 osób na 34 osoby).

 

Dodatkowe środki na wsparcie funkcjonowania LGD zostaną przeznaczone na zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięć 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 oraz 3.2.2 (z uwzględnieniem zwiększenia wartości obecnych wskaźników w ramach tych Przedsięwzięć), w tym kolejno na:

1. Przedsięwzięcie 2.3.1. Informowanie o działaniach realizowanych w ramach LSR
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 21 000,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 2.3.1. Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej20 sztuk (z 160 sztuk na 180 sztuk) oraz wskaźnika rezultatu 2.3. Liczba odwiedzin strony internetowej LGD500 osób (z 4 000 osób na 4 500 osób).

2. Przedsięwzięcie 2.3.2. Przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 500,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 2.3.2. Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców1 sztukę (z 18 sztuk na 19 sztuk) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób uczestniczących w spotkaniach / wydarzeniach adresowanych do mieszkańców15 osób (z 270 osób na 285 osób).

3. Przedsięwzięcie 2.3.3. Prowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 35 280,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 2.3.3. Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa20 sztuk (ze 100 sztuk na 120 sztuk) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD20 osób (z 50 osób na 70 osób).

4. Przedsięwzięcie 2.3.4. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces realizacji LSR
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 240,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 2.3.4. Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD2 sztuki (z 114 sztuk na 116 sztuk) oraz wskaźnika rezultatu Liczba (skumulowana) przeszkolonych pracowników i członków organów LGD, którzy podnieśli swoją wiedzę i uzyskali certyfikaty2 osoby (z 114 osób na 116 osób).

5. Przedsięwzięcie 3.2.2. Szkolenia i doradztwo dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą
Zwiększenie środków w ramach Przedsięwzięcia o 700,00 euro skutkuje zwiększeniem wskaźnika produktu 2.2.2. Liczba szkoleń1 sztukę (z 2 sztuk na 3 sztuki) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób przeszkolonych14 osób (z 20 osób na 34 osoby).

W związku z planowanymi zmianami poniżej zamieszczamy LSR do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:
LSR – propozycje zmian

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 16.06.2021 r. do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Biura LGD „Ziemia Brzozowska”, ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów na formularzu zgłaszania uwag i propozycji.

Do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag i propozycji