W dniu 05.03.2020 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie dotyczy naboru wniosków numer 3/2019 (ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

5. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.

6. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.

7. Weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście (autokontrola).

8. Sprawy bieżące.