Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

zaprasza

Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym

Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 realizowanej przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a także analiza zmian w otoczeniu.

Organizacja warsztatu analityczno-refleksyjnego wynika ze zobowiązania LGD do corocznego przeprowadzania tego warsztatu w ramach ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).

Warsztat analityczno-refleksyjny odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r.Biurze LGD (Brzozów, ul. Armii Krajowej 2) o godzinie 13.00.

Program warsztatu:

1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD.

3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu w oparciu o poniższe pytania:
a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

4. Podsumowanie spotkania.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o zgromadzone dane oraz doświadczenia uczestników warsztatu.

Celem warsztatu będzie podsumowanie stanu wdrażania LSR. W trakcie warsztatów wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposoby ich wykorzystania w kolejnych latach wdrażania LSR.