W dniu 13.02.2020 r. o godz. 11.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie organizacyjne dotyczy naboru wniosków numer 3/2019 - przeprowadzonego w ramach zakresu ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności dla członków Rady.
4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Ocena i wybór operacji - Zakładanie działalności gospodarczej.
    6.1. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.
    6.2. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.
    6.3. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:
           - dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,
           - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze,
           - podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem – w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
           - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
           - dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,
           - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,
           - podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem – w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),
           - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).
     6.4. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
     6.5. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
     6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
     6.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.
     6.8. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.
     6.9. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
     6.10. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
     6.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
7. Sprawy bieżące.