W dniu 07.02.2020 r. o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady LGD „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie organizacyjne dotyczy naboru wniosków numer 3/2019 - przeprowadzonego w ramach zakresu ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach naboru.

4. Podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności dla członków Rady.

5. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

6. Przekazanie wniosków do omówienia.

7. Sprawy bieżące.