W dniu 16.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury drogowej.
Ocena dotyczyła wniosku (operacji) złożonej w ramach naboru numer 1/2019, przeprowadzonego w terminie od 4 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r., z limitem środków 285 953,80 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 1 operacji, która została uznana za zgodną z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodną z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru operacja te została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek o przyznanie pomocy został przekazany do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
Protokół