W dniu 06.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Promocja obszaru LGD.

Ocena dotyczyła wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 2/2018/G, przeprowadzonego w terminie od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r., z limitem środków 90 000,00 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 5 wniosków, które zostały uznane za spełniające warunki formalne naboru oraz za zgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wszystkie wnioski uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Do pobrania
- Lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem
- Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych wniosków mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
- Protokół