W dniu 11.12.2018 r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie dotyczy naboru wniosków o powierzenie grantów w zakresie ATRAKCYJNA OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO (nabór nr 3/2018/G).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji przez członka Rady nieobecnego na poprzednim posiedzeniu.

5. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji dla każdego z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia.

6. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD dla każdego z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia

7. Omówienie wyników weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD oraz:

7.1 dokonanie oceny wniosków od względem spełniania warunków formalnych naboru,

7.2 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne naboru,

7.3 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie spełniają warunków formalnych naboru (jeżeli dotyczy),

7.4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru (jeżeli dotyczy),

7.5 dokonanie oceny zgodności zadań z LSR,

7.6 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem,

7.7 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie spełniają warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),

7.8 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).

8. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

10. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do wniosków, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

12. Ustalenie kwoty wsparcia.

13. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

16. Sprawy bieżące.