POSIEDZENIE RADY - PROMOCJA OBSZARU LGD

W dniu 06.12.2018 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie dotyczy naboru wniosków o powierzenie grantów w zakresie Promocja obszaru LGD (nabór nr 2/2018/G).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej.

4. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji dla każdego z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia.

5. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD dla każdego z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia

6. Omówienie wyników weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD oraz:

    6.1 dokonanie oceny warunków formalne naboru,

    6.2 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne naboru,

    6.3 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie spełniają warunków formalnych naboru (jeżeli dotyczy),

    6.4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru (jeżeli dotyczy),

    6.5 dokonanie oceny zgodności zadań z LSR,

    6.6 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem,

   6.7 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie spełniają warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),

    6.8 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).

7. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

9. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do wniosków, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

11. Ustalenie kwoty wsparcia.

12. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

13. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

15. Sprawy bieżące.