W dniu 04.12.2018 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie organizacyjne dotyczy naborów wniosków o powierzenie grantów w zakresie:

1) Zachowanie dziedzictwa kulturowego (nabór nr 1/2018/G),

2) Promocja obszaru LGD (nabór nr 2/2018/G),

3) Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (nabór nr 3/2018/G).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach naborów.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

5. Przekazanie wniosków do omówienia.

6. Sprawy bieżące.