UWAGA – nabór wniosków 2/2018/G do 13.11.2018 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” informuje, że zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni)

za ostatni dzień terminu składania wniosków określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2018/G

uważa się dzień 13 listopada 2018 r.

Tym samym wnioski o powierzenie grantów, które zostaną złożone bezpośrednio w Biurze LGD do dnia 13 listopada 2018 r. uważa się za wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.