W dniu 29.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej – nabór nr 1/2017.

Ocena dotyczyła ponownej oceny operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.

Operacja podlegała ponownej ocenie według kryteriów wyboru, w wyniku której została wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Do pobrania

- Lista operacji wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie operacji na skutek wniesionego protestu (zawierająca wskazanie, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)