W dniu 24.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury drogowej.

Ocena dotyczyła wniosku (operacji) złożonej w ramach naboru numer 5/2018, przeprowadzonego w terminie od 2 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r., z limitem środków 295 083,08 zł.
Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 1 operacji, która została uznana za zgodną z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodną z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru operacja te została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek o przyznanie pomocy został przekazany do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)
- Protokół

Korekta do Protokołu:
W Protokole z Posiedzenia Rady LGD w dniu 24.07.2018 r. w wyniku oczywistej omyłki:

- wpisano: „W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady według listy obecności”

- powinno być: „W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady według listy obecności” (jest to zapis zgodny z listą obecności na posiedzeniu Rady w dniu 24.07.2018 r.).