W dniu 24.07.2018 r. o godz. 15.30 w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” dotyczące naboru wniosków nr 5/2018 przeprowadzonego w ramach zakresu tematycznego Rozwój infrastruktury drogowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej.

4. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.

5. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.

6. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:

- dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze,

- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),

- dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,

- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).

7. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

8. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

11. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.

12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

13. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

15. Sprawy bieżące.