W dniu 24.07.2018 r. o godz. 15.00 w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” dotyczące naboru wniosków nr 5/2018 przeprowadzonego w ramach zakresu tematycznego Rozwój infrastruktury drogowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach naboru.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

5. Przekazanie wniosków do omówienia.

6. Sprawy bieżące.