W dniu 06.06.2018 r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej.

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.

5. Przygotowanie Listy osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.

6. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.

7. Przedstawienie informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego o rozstrzygnięciu w sprawie rozpatrzenia protestu.

8. Ponowna ocena operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.

9. Sprawy bieżące.