W dniu 26.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 4/2017, przeprowadzonego w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r., z limitem środków 1 791 450,00 zł.
Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 6 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru operacje te zostały wybrane do dofinansowania. Wszystkie operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem

Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)

- Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" dotycząca oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie Rozwoju infrastruktury  turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej