W dniu 18.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zakładania działalności gospodarczej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 2/2017, przeprowadzonego w terminie od 31 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r., z limitem środków 1 000 000 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 17 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze.

1 operacja została uznana za niezgodną z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) i w efekcie tej decyzji Rady została ona wyłączona z dalszej oceny według kryteriów wyboru.

16 operacji zostało uznanych za zgodne z LSR, w tym z programem i podlegały one dalszej ocenie według kryteriów wyboru, w wyniku której zostały one wybrane do dofinansowania. Wszystkie te operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" dotycząca oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 2/2017 w zakresie Zakładanie działalności gospodarczej