W dniach 06.07.2017 r., 17.07.2017 r. i 18.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 1/2017, przeprowadzonego w terminie od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r., z limitem środków 2 800 000 zł.
Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 32 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze.

13 operacji zostało uznanych za niezgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) i w efekcie tej decyzji Rady zostały one wyłączone z dalszej oceny według kryteriów wyboru.

19 operacji zostało uznanych za zgodne z LSR, w tym z programem i podlegały one dalszej ocenie według kryteriów wyboru, w wyniku której zostały one wybrane do dofinansowania. 9 z tych operacji mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania
Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem
Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)

- Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" dotycząca oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej