W dniu 06.07.2017 r. o godz. 11.30 w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Posiedzenie dotyczy naboru wniosków przeprowadzonego w ramach zakresu tematycznego Rozwój działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej.
4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji przez członków Rady nieobecnych na posiedzeniu organizacyjnym.
5. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji dla każdej z operacji będącej przedmiotem posiedzenia.
6. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD dla każdej z operacji będącej przedmiotem posiedzenia.
7. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:
- dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naborze,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do każdej operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naborze (jeżeli dotyczy),
- dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,
- podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do każdej operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).

8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do każdej operacji, która nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.
12. Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.
13. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
14. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
16. Sprawy bieżące.