W dniu 30.06.2017 r. o godz. 12.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, które dotyczyć będzie czterech naborów wniosków przeprowadzonych w ramach następujących zakresów tematycznych:
a) Rozwój działalności gospodarczej,
b) Zakładanie działalności gospodarczej,
c) Rozwój infrastruktury drogowej,
d) Rozwój infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności dla członków Rady.
4. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach każdego z naborów.
5. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.
6. Przekazanie wniosków do omówienia (osoby referujące operacje muszą pozostawać bezstronne wobec operacji, których zreferowanie pozostanie im powierzone).
7. Sprawy bieżące.