flag yellow low

Leader  logolgd  PROW 2014 2020 logo kolor


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
działające na terenie gmin:
Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec 
ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I/LUB REKREACYJNEJ I/LUB KULTURALNEJ


1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 5 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

 

2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
w godzinach od 8.00 do 16.003. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
6. Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę złożenia wniosku w Biurze LGD.
7. Wnioskodawca składa wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
8. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.

 

4. FORMA WSPARCIA ORAZ WYSOKOŚĆ POMOCY:
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

5. INTENSYWNOŚĆ POMOCY:
jednostki sektora finansów publicznych - 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji
pozostałe uprawnione podmioty - 100% kosztów kwalifikowalnych operacji

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:
1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 1.1.1. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR).
2. Zakres tematyczny dotyczy budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

7. LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH NABORU:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 791 450,00 zł.

 

8. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE ORAZ WSKAŹNIKI:
Cele oraz wskaźniki LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze):
1. Cel ogólny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD.
2. Cel szczegółowy 1.1. Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.
3. Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.
4. Wskaźnik produktu 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, w tym minimum 4 zrealizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 6 szt.
5. Wskaźnik rezultatu 1.1. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej – 14 000 osób.

 

9. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:
1. Spełnienie warunków oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze:
a) złożenie wniosku (wraz z kompletem wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
d) spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru poprzez załączenie do wniosku wymaganych dokumentów, wymienionych w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.
2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze).
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 6,00 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

10. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:
1. Lokalne kryteria wyboru operacji (wraz z opisem oraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) stanowią Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 18 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 6,00 pkt.

 

11. WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:
1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD.
3. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, wymienione w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.

 

12. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:
1. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o udzieleniu wsparcia i innych dokumentów są dostępne:
- na stronie internetowej LGD w zakładce Wnioski i instrukcje / Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura oceny i wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce Do pobrania / Dokumenty LGD.
Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

2. Załącznik nr 2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

3. Załącznik nr 3. Opis spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji

4. Załącznik nr 4. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 4/2017.pdf (cały dokument)