Informacje dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy planują rozwój istniejącej działalności

W pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” przeprowadzi nabory wniosków, które adresowane będą do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy planują rozwój istniejącej działalności.

I. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która:

- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (powiat brzozowski, w tym miasto Brzozów),

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.


Beneficjent podejmujący działalność gospodarczą zobowiązany jest do:

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Forma i intensywność przyznania pomocy:

1) PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA)

2)  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana niezwłocznie po zawarciu umowy;druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

3) do wysokości określonej w LSR - 50 000 zł.


II. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Beneficjenci: 

MIKRO lub MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Warunki przyznania i wypłaty pomocy:

- opracowanie i przedłożenie biznesplanu,

- podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej;

- podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Forma i intensywność przyznania pomocy:

- refundacja części kosztów kwalifikowalnych,

- pomoc jest przyznawana do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych,

- 300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW 2014-2020,

- 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację.


Nabory wniosków o udzielenie wsparcia ogłaszane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

UE 

logolgd  PROW 2014 2020 logo kolor

      Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie