W zakładce WNIOSKI I INSTRUKCJE zostały zamieszczone
INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020.