walne zebranie czonkw 20160627 1641560887

Wybory nowego Zarządu

16 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Część sprawozdawczą Zebrania stanowiło wystąpienie Prezesa Zarządu Janusza Draguły, który przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji w latach 2012-2016. Na wstępie swojego wystąpienia Prezes Zarządu przypomniał, że większość zrealizowanych w tym okresie działań związana była z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, której horyzont czasowy obejmował okres od 2009 do 2015 r. W tym czasie wnioskodawcy składali do LGD „Ziemia Brzozowska” wnioski na realizację różnego typu przedsięwzięć, które skierowane były do samorządów, organizacji pozarządowych, rolników, osób prawnych oraz osób fizycznych. Równocześnie Stowarzyszenie realizowało zadania własne. Dotyczyły one m. in. działań informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych oraz aktywizujących. Zrealizowano łącznie 17 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Wydawane były również materiały informacyjne dotyczące działalności LGD oraz wdrażania LSR. Ponadto przez cały okres realizacji LSR prowadzone było bezpłatne doradztwo przez pracowników Biura LGD. W działalność promocyjno-kulturalną LGD „Ziemia Brzozowska” wpisuje się między innymi organizacja oraz czynne uczestnictwo Stowarzyszenia w szeregu imprez będących doskonałą okazją do zaprezentowania działalności LGD oraz wydanie różnorodnych tematycznie publikacji i ich dystrybucja. Podsumowując okres realizacji LSR obejmujący lata 2009-2015 można stwierdzić, że uzyskane w ramach PROW na lata 2007-2013 poprzez LGD „Ziemia Brzozowska” środki finansowe w kwocie około 9 milionów złotych zostały efektywnie wykorzystane, a zdobyte przez LGD doświadczenie pozwoli równie skutecznie wykorzystać wszystkie możliwości prorozwojowe, jakie niesie kolejna perspektywa PROW na lata 2014-2020.

W latach 2012-2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zrealizowało wiele działań związanych z wdrażaną Lokalną Strategią Rozwoju. W 2012 r. Przeprowadzone zostały nabory wniosków w ramach wszystkich czterech wdrażanych przez LGD działań, tzn. Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małe projekty. Ponadto zrealizowano szereg działań promocyjnych, w tym między innymi wyposażono dzieci z przedszkoli i szkół z terenu powiatu brzozowskiego w elementy odblaskowe, które zwiększyły ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Dzięki przeprowadzonej akcji do ponad 60 przedszkoli i szkół podstawowych z terenu objętego działalnością Stowarzyszenia przekazano łącznie ponad 6 600 gadżetów odblaskowych. W 2012 roku rozpoczęto także przygotowania do opracowania międzyregionalnego projektu współpracy pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA, planowanego do realizacji przez LGD „Ziemia Brzozowska” wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. W ramach przygotowań odbyły się pierwsze spotkania z partnerami projektu, podpisano umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy, a następnie przygotowany został wniosek o przyznanie pomocy na realizację tego projektu.

W 2013 r. Przeprowadzone zostały nabory wniosków w ramach wszystkich czterech wdrażanych przez LGD działań, tzn. Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małe projekty. Od czerwca do września 2013 r. LGD „Ziemia Brzozowska” wzięło udział w imprezach promocyjno-kulturalnych zorganizowanych na terenie każdej z gmin powiatu brzozowskiego. Imprezy te były okazją do promocji walorów i tradycji Ziemi Brzozowskiej oraz do zaprezentowania efektów działalności LGD. Były to następujące imprezy: Powiatowy Piknik Rodzinny w Brzozowie, „Dni Gminy Nozdrzec” w Izdebkach, „Kulturalia Nadsańskie” w Niewistce, „Niedziela z tradycją i kulturą” w Haczowie, Dożynki Gminne w Krzywem, Przegląd orkiestr dętych „Zmiennica 2013”, „XXX Jubileuszowe Dożynki Archidiecezji Przemyskiej” w Haczowie, "Pożegnanie lata 2013” w Domaradzu oraz impreza inaugurująca otwarcie parku w Jasienicy Rosielnej. W 2013 roku kontynuowano także działania mające na celu wdrożenie projektu współpracy pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA. W ramach projektu współpracy na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” zaplanowano wytyczenie minimum 240 km tras nordic walking. Wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy został złożony w styczniu 2013 roku, natomiast w dniu 19 września 2013 r. podpisana została umowa przyznania pomocy pomiędzy trzema partnerskimi LGD a Samorządem Województwa Podkarpackiego.

walne zebranie czonkw 20160627 1928001479

W 2014 roku przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków: dwa w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz jeden nabór na małe projekty. Ponadto wydana została publikacja promująca walory turystyczno-krajobrazowe gminy Dydnia oraz publikacja ukazująca inwestycje zrealizowane w Gminie Domaradz w latach 2007-2014, w tym inwestycje zrealizowane ze środków PROW 2007-2013. Zorganizowano również imprezę promocyjno-kulturalną „Pożegnanie wakacji” w Domaradzu oraz „Pożegnanie lata” w Haczowie. LGD Ziemia Brzozowska wzięła również udział w podkarpackich Targach LGD w Rzeszowie. Zorganizowano również dwa Rajdy Nordic Walking – w Brzozowie i w Jasienicy Rosielnej. Jednym z najważniejszych wydarzeń promocyjnych 2014 r. było wydanie publikacji kulinarnej SMAKI ZIEMI BRZOZOWSKIEJ. Wydanie tej publikacji poprzedzone było organizacją Festiwalu Smaków Ziemi Brzozowskiej. Uczestnikami Festiwalu były Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i inne podmioty, których działalność opiera się między innymi na zapewnieniu kontynuacji oraz przekazywaniu kolejnym pokoleniom tradycji lokalnych. Przepisy na potrawy zostały następnie zamieszczone w publikacji SMAKI ZIEMI BRZOZOWSKIEJ, opisującej sposoby przygotowywania tradycyjnych potraw. Publikacja ta ma na celu promocję potraw regionalnych, które są wizytówką obszaru działania LGD. W 2014 roku w ramach projektu współpracy w każdej z gmin powiatu brzozowskiego wytyczono od 3 do 4 tras nordic walking o szacunkowej łącznej długości około 40 km. Dokonano również oznakowania większości tras za pomocą znaków w terenie oraz tablic pomiaru tętna, tablic z ćwiczeniami oraz tablic z przebiegiem tras.

W 2015 r. LGD „Ziemia Brzozowska” zrealizowało między innymi działania związane z zakończeniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. Sporządzono sprawozdanie końcowe z realizacji LSR, które umożliwiło zebranie danych o wszystkich działaniach zrealizowanych przez LGD oraz beneficjentów LSR w ramach Strategii. Dane ujęte w sprawozdaniu wykazały realizację w latach 2009-2015 ponad 70 zadań inwestycyjnych oraz wiele różnego rodzaju projektów szkoleniowych, kulturalnych, sportowych, promocyjnych oraz aktywizujących społeczność lokalną. Ponadto wydana została publikacja, która prezentuje projekty zrealizowane za pomocą środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli tzw. „Dobre Praktyki”. Publikacja ta stanowi dokumentację efektów realizacji tej Strategii we wszystkich gminach powiatu brzozowskiego. W 2015 roku sfinansowany został również dodruk albumu „Ziemia Brzozowska”, wydanego przez LGD w 2010 r., który został znacząco uaktualniony. W 2015 roku zakończono także realizację projektu współpracy pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIA PODKARPACIA. Dokonano między innymi oznakowania pozostałych tras. Podsumowaniem projektu była impreza inaugurująca funkcjonowanie tras Nordic Walking utworzonych w ramach tego projektu, połączona z Rajdem Nordic Walking, która odbyła się 9 maja 2015 r. w Brzozowie. W trakcie imprezy zaprezentowana została wspólna oferta turystyczna partnerskich LGD, powstała w wyniku realizacji projektu. Na ofertę tą składają się wydane wspólnie wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne obszarów partnerskich LGD: mapniki i przewodniki turystyczne oraz portal internetowy. W 2015 roku na nowoutworzonej infrastrukturze nordic walking zorganizowano również wydarzenia aktywizujące społeczność lokalną, którymi były rajdy nordic walking w każdej z gmin objętej działaniem LGD. 

W 2015 r. zrealizowano także zadania związane z opracowaniem nowej Strategii na lata 2016-2022, w ramach której zaplanowano szereg działań do realizacji na obszarze objętym działaniem LGD. Strategia ta oceniona została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2016 r. Ocena Strategii zakończyła się decyzją pozytywną i została ona wybrana do realizacji. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Województwem Podkarpackim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” została podpisana w dniu 23 maja 2016 r.  Obecnie LGD Ziemia Brzozowska – jak każda lokalna grupa działania na Podkarpaciu – musi dostosować Strategię do zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Po wprowadzeniu tych zmian rozpocznie się kolejny etap w działalności Stowarzyszenia – etap wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia - w imieniu swoim i całego Zarządu - podziękował wszystkim członkom LGD za współpracę i wsparcie w trakcie trwania mijającej kadencji. Podkreślił także, że to wszystko co udało się zrealizować i osiągnąć w trakcie tych czterech lat jest efektem wspólnego działania i dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych osób.

W dalszej części Walnego Zebrania Członków przystąpiono do wyboru członków organów LGD na kolejną czteroletnią kadencję.

Pierwsze głosowania dotyczyły ustalenia liczebności tych organów. Uchwalono liczbę członków: - Zarządu Stowarzyszenia w ilości 9 osób, w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz,- Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ilości 3 osób, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Zarządu.

W wyniku głosowań wybrani zostali na funkcję:
- Prezesa Zarządu - Janusz Draguła, Wicestarosta Brzozowski,
- Wiceprezesa Zarządu - Józef Rzepka, Burmistrz Brzozowa,
- Skarbnika Zarządu - Maria Leń, Skarbnik Gminy Domaradz,
- Sekretarza Zarządu - Ewa Tabisz, Sekretarz Powiatu,
- członka Zarządu - Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Dydnia,
- członka Zarządu – Agnieszka Baran, Sekretarz Gminy Nozdrzec,
- członka Zarządu – Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Jasienica Rosielna,
- członka Zarządu - Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów,
- członka Zarządu - Jan Kędra, Wójt Gminy Domaradz.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań wybrani zostali na funkcję:- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Marek Owsiany, - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Piotr Sabat,- członka Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Płonka.Uchwały w sprawie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podjęte zostały jednomyślnie, z mocą od 28.06.2016 r.