konsultacje_20152W dniach 6, 8 i 9 października w każdej z gmin wchodzących w skład LGD „Ziemia Brzozowska” (Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec) odbyły się konsultacje społeczne.

W trakcie konsultacji zostały zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwoliły między innymi na przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), a także określenie propozycji celów LSR.

Konsultacje umożliwiły społeczności lokalnej czynny udział w procesie tworzenia LSR m.in. poprzez dokonanie oceny czynników rozwojowych, które są lub mogą być istotne z punktu widzenia rozwoju LGD „Ziemia Brzozowska”.

 

konsultacje_2015 konsultacje_20151

konsultacje_20153 konsultacje_20154