Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
działające na terenie gmin:
Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec 
ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


1. Termin składania wniosków:
od 28 listopada 2019 r. do 23 grudnia 2019 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
w godzinach od 8.00 do 16.00

3. Tryb składania wniosków:
1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
6. Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę złożenia wniosku w Biurze LGD.
7. Wnioskodawca składa wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
8. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii w wysokości 50 000,00 zł.

5. Intensywność pomocy:
Intensywność pomocy – 100% kosztów kwalifikowalnych.

6. Zakres tematyczny operacji:
1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR).
2. Zakres tematyczny dotyczy podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

7. Limit środków dostępnych w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

8. Planowane do osiągnięcia cele oraz wskaźniki:
Cele oraz wskaźniki LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze):
1. Cel ogólny 3. Wzrost gospodarczy obszaru LGD.
2. Cel szczegółowy 3.2. Wzrost przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych mieszkańców.
3. Przedsięwzięcie 3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw.
4. Wskaźnik produktu 3.2.1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 8 szt.
5. Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych – 8/0 etatów średniorocznych.

9. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie warunków oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze:
a) złożenie wniosku (wraz z kompletem wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
c) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze).
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 4,00 pkt.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

10. Warunki wyboru operacji w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia
Nie określono dodatkowych warunków wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 3/2019.

11. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
1. Lokalne kryteria wyboru operacji (wraz z opisem oraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) stanowią Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 13 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 4,00 pkt.

12. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Wniosek o udzielenie wsparcia sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
3. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan.
4. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, wymienione w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze.
5. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze.

13. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
1. Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzieleniu wsparcia i innych dokumentów są dostępne:
na stronie internetowej LGD w zakładce Nabory wniosków / Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura oceny i wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce Do pobrania / Dokumenty LGD.
Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

2. Załącznik nr 2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

3. Załącznik nr 3. Opis spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji

4. Załącznik nr 4. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

5. Załącznik nr 5. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych

6. Załącznik nr 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

7. Załącznik nr 7. Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze 3/2019.pdf (cały dokument)