flag yellow low Leader logolgd PROW 2014 2020 logo kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
działające na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec 
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


1. Termin składania wniosków:
od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
w godzinach od 8.00 do 16.00

3. Tryb składania wniosków:
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie wniosku o powierzenie grantu na wzorze udostępnionym przez LGD (wraz z wymaganymi załącznikami) w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
2. Wniosek należy wypełnić korzystając z Informacji pomocniczej przy wypełnianiu wniosku, która stanowi integralną część wniosku o powierzenie grantu.
3. Do wniosku o powierzenie grantu dołącza się także formę elektroniczną tego wniosku zapisaną na informatycznym nośniku danych.
4. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
5. Komplet dokumentów wnioskodawca składa bezpośrednio, czyli osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w Biurze LGD.
6. Wnioski składane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane.
7. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do Biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią wraz z datą i godziną wpływu, liczbą złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:
1. Zakres tematyczny Zachowanie dziedzictwa kulturowego odpowiada Przedsięwzięciu 2.1.2. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR).

2. Zakres tematyczny dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego, zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm., tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 772).

5. Limit środków dostępnych w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 140 000,00 zł.

6. Wysokości kwoty grantu oraz intensywność pomocy (poziom dofinansowania) w ramach naboru:
Pomoc na realizację zadania udzielana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wartość minimalna zadania / grantu: 5 000,00 zł.

Zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi wysokości i intensywności wsparcia, zawartymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (str. 45) dla Przedsięwzięcia
2.1.2. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna:

1) Wysokość wsparcia (PLN) wynosi od 5 000,00 do 30 000,00
2) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (pomocy) wynosi:
- dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%,
- dla pozostałych (uprawnionych) podmiotów – 100%.
Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD wynosi 100 000 zł.

7. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
Planowane do realizacji zadania - zgodnie z zakresem tematycznym naboru - obejmują Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Dofinansowaniem objęte zostaną zadania, których realizacja umożliwi wsparcie podmiotów działających w sferze kultury, w szczególności w zakresie działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, w tym również działań mających wpływ na wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej obszaru objętego LSR.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dotyczącymi oceny i wyboru grantobiorców dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego powinny obowiązkowo spełniać kryterium nr 1. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD poprzez bezpośrednie wsparcie podmiotów działających w sferze kultury.

Do dofinansowania wybrane mogą zostać jedynie zadania, które są zgodne z zakresem zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz służą zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

8. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań:
Zakładany termin realizacji zadania - nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą.

9. Planowane do osiągnięcia cele oraz wskaźniki:
Cele oraz wskaźniki LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze):
1. Cel ogólny 2. Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej.
2. Cel szczegółowy 2.1. Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru.
3. Przedsięwzięcie 2.1.2. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna.
4. Wskaźnik produktu 2.1.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 6 szt.
5. Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach operacji zrealizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych – 300 / 120 osób.

10. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami przyznawania punktów:
1. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z ich opisem oraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze i są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgd.powiatbrzozow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

2. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (wraz z załącznikami) jest dostępna na stronie internetowej www.lgd.powiatbrzozow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

3. Aby wniosek o powierzenie grantu mógł zostać wybrany do dofinansowania powinien:
1) przejść pozytywnie weryfikację formalną,
2) przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
3) uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 22 punkty. Aby zadanie mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 7,00 pkt.

5. W przypadku dwóch lub więcej wniosków, które osiągnęły minimalną liczbę punktów, a które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymały tą samą ilość punktów, o ich kolejności na liście wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania decyduje liczba punktów za kryteria powiązane bezpośrednio z osiąganiem zaplanowanych w LSR wskaźników, wskazane w każdej z Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru, z tym, że dla przedsięwzięcia Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna atrakcyjna oferta kulturalna kryteriom, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR nadaje się wagi:
a) Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – waga 3,
b) Wpływ operacji na promocję obszaru LGD – waga 1,
c) Wpływ operacji na wzrost atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego – waga 1,
d) Wsparcie osób z grup defaworyzowanych – waga 1.

6. W przypadku, gdy w dalszym ciągu wnioski posiadają tą samą ilość punktów i nie jest możliwe ustalenie kolejności na liście wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, wyznaczana jest ona według kolejności złożenia wniosków w ramach naboru (decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD).

7. Wnioski o powierzenie grantów poza limitem dostępnych środków, które jednocześnie uzyskały minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru nazywane są również listą rezerwową wniosków o powierzenie grantów.

11. Wymagane dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru i warunków udzielenia wsparcia:
1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 1 egzemplarz.
2. Wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu na nośniku CD/DVD.
3. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego.
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanego zadania lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanego zadania lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanego zadania.
5. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia, wymienione w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o naborze.
6. Opis spełniania lokalnych kryteriów wyboru, stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.
7. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze.
8. Inne dokumenty – o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm., tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 772).

12. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumentacja konkursowa, w tym między innymi:
1) formularz wniosku o powierzenie grantu,
2) wzór umowy o powierzenie grantu,
3) wzór wniosku o płatność (rozliczenie grantu) wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania i grantu,
a także Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, kryteria wyboru grantobiorców, Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (wraz z załącznikami) oraz Regulamin Rady udostępniono na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” www.lgd.powiatbrzozow.pl.
https://lgd.powiatbrzozow.pl/index.php/do-pobrania/dokumenty-lgd 
Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD (Brzozów, ul. Armii Krajowej 2) i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

13. Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
2. Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców (wraz z ich opisem oraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium)
3. Załącznik nr 3. Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru oraz warunków udzielenia wsparcia
4. Załącznik nr 4. Opis spełniania lokalnych kryteriów wyboru
5. Załącznik nr 5. Oświadczenia oraz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie o naborze 1/2018/G.pdf (cały dokument)