flag yellow low Leader logolgd PROW 2014 2020 logo kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
działające na terenie gmin:
Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec 
ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ


1. Termin składania wniosków:
od 2 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
w godzinach od 8.00 do 16.00

3. Tryb składania wniosków:
1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
2. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
6. Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę złożenia wniosku w Biurze LGD.
7. Wnioskodawca składa wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
8. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

5. Intensywność pomocy:
- jednostki sektora finansów publicznych - 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji
- pozostałe uprawnione podmioty - 100% kosztów kwalifikowalnych operacji

ZAŁACZNIKI

- Załącznik nr 1 - Cele i wskaźniki
- Załącznik nr 2 - Dodatkowe dokumenty
- Załącznik nr 3 - Opis spełniania kryteriów
- Załącznik nr 4 - Kryteria - pozostałe konkursy
- Załącznik nr 5 - RODO - klauzule

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 (cały dokument)