W dniu 05.10.2021 r.sali bankietowej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie) o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” przed upływem kadencji z powodu złożenia przez członka
    Rady rezygnacji z funkcji w tym organie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady LGD.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
9.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.