W dniu 25.06.2020 r. w sali bankietowej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2019 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2019.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia z okresu kadencji 2016-2020.
9. Wybór komisji skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków Zarządu,

b) ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,

c) wyboru Zarządu,

d) wyboru Komisji Rewizyjnej.

11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.